51.6870406,-4.248854299999948,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn
Parc Elkington Porth Tywyn
Sir Gaerfyrddin, SA16 0AU

Ffôn:01554 833460
Ebost:admin@burryport.ysgolccc.cymru

Burry Port Community Primary School
Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn

Our Mission Statement

 

 

Datganiad Gweledigaeth

Yn Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn, yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu pawb. Rydym yn dinasyddion cyfrifol, sy'n barod i ddysgu i fod y gorau y gallwn fod, herio a chefnogi ein gilydd ar hyd y ffordd.

Nodau'r Ysgol
Nodau'r Ysgol yw:
 • Caffael a chymhwyso gwybodaeth, sgiliau ac agweddau sy'n berthnasol i'r byd digidol cyfnewidiol y maent yn byw ynddo
 • Datblygu meddyllau mentrus, ymchwiliol; datrys problemau a chyfleu syniadau a chysyniadau yn effeithiol
 • Gweithio'n greadigol, yn annibynnol ac ar y cyd
 • gwerthuso dysgu er mwyn cyflawni'r safonau uchaf posibl ar draws y cwricwlwm
 • dysgu deall rheoli a mynegi emosiynau yn briodol
 • parch a gwerthfawrogi eu hinain, pob eraill a'r amgylchedd
 • datblygu cymhelliant ac uchelgais, hunanhyder a hunan-barch uchel
 • ymestyn a herio meddwl, corff ac ysbryd i fod yn unigolion iach, hyderus
 • cymryd cyfrifoldeb am eich gweithredoedd eich hun a gwneud dewisiadau gwybodus
 • i gydnabod ein hunain fel dinasyddion moesegol, gwybodus Cymru, y byd ehangach, gan gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
 • chwarae rhan weithredol yn y gymuned er mwyn paratoi disglybion ar gyfer bywyd fel oedolyn a dysgu gydol oes